Hoek & Steen

Rebuilding RelationsMEDIATION | LEGAL | COACHING
REBUILDING RELATIONS
Een relatiecrisis of scheiding kán een pijnlijk, emotioneel en/of ingewikkeld proces zijn.

Bij Hoek & Steen begrijpen we dit. Het is een uitdagende en onzekere tijd die niet alleen van invloed is op de partners maar ook op eventuele kinderen.

In zo'n situatie is het inschakelen van professionele hulp verstandig. Onze experts staan voor u klaar om het proces naar behoeve te begeleiden, ongeacht waar u zich bevindt; voor, tijdens of na de scheiding.

Vanuit meerdere disciplines - mediation, legal en coaching - begeleiden wij het proces om uw bestaande relatie te transformeren naar een hernieuwde versie. Dit kan bijvoorbeeld voortgezet ouderschap zijn of gelukkig samen verder.

Met onze deskundige en empathische benadering maken wij uw opties inzichtelijk en begeleiden wij u bij het nemen van de beste beslissing voor u en uw gezin. Daarnaast bieden wij u praktische tools en handvatten.

Bij Hoek & Steen zijn we architect en aannemer in één en begeleiden wij u bij de bouw van uw relatie in een vernieuwde vorm.

.....Rebuilding Relations.....
MEDIATION
Mediation is in feite de bemiddeling door een onafhankelijke persoon (de mediator) in een geschil tussen twee partijen. De mediator is onpartijdig en dus een neutrale gespreksleider.

Bij een scheiding kan de communicatie tussen u en uw (ex-) partner moeizaam gaan. Dit kan komen door emoties, onbegrip en wantrouwen.

De mediator begeleidt de gesprekken en probeert de communicatie tussen beiden in goede banen te leiden. Mediation kan u dan helpen om toch in goed overleg afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de zorgverdeling van de kinderen, alimentatie, pensioenen, de woning, etc. Deze worden vervolgens in een ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant en/of vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Voordelen van mediation;
- U heeft vaak snel een oplossing. - Tijdens mediation kunnen u en uw (ex-)partner de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen. Hierdoor kan het contact na de mediation behouden blijven. - U bepaalt zelf, met uw (ex-)partner, wat u afspreekt. - Mediation is maatwerk en gericht op wat er in uw situatie tot goede afspraken leidt.

In de meeste gevallen hebt u aan 4 a 5 gesprekken voldoende om tot goede afspraken te komen. De kosten van de mediator worden veelal door beide partijen gedragen.


LEGAL
Hoewel de professionals van Hoek & Steen bij voorkeur zullen proberen ieder conflict in gezamenlijk overleg op te lossen, is het helaas soms onontkoombaar om juridische stappen te ondernemen.

In dat geval is het belangrijk een advocaat in de arm te nemen waar u vertrouwen in heeft, die uw belangen voorop zet en u zorgvuldig begeleidt, informeert en adviseert.

Een familierecht advocaat helpt bij het oplossen van problemen in de familierechtelijke sfeer. Te denken valt aan een echtscheiding en alles wat daarbij komt kijken, zoals een omgangsregeling voor de kinderen, een ouderschapsplan, alimentatie en verdeling van de gemeenschap.

Maar ook zaken als erkenning en gezag over een kind, ondercuratelestelling of bewindvoering zijn familierechtelijke kwesties waarbij een advocaat familierecht kan adviseren en begeleiden.

Hoek & Steen heeft jarenlange ervaring op familierechtelijk gebied. In deze vaak moeilijke en emotionele procedures staan wij u graag terzijde.

Wij weten waar u recht op heeft en waar de kansen liggen.

Bij Hoek & Steen helpt één van onze familierechtspecialisten u graag verder.

COACHING
Bij een scheiding breekt een emotionele tijd aan. Hoe wenselijk het ook is om zo harmonieus mogelijk uit elkaar te gaan, de wereld van verwijten, strijd en frustraties ligt op de loer!

De impact van een scheiding wordt vaak onderschat. Het is een moeilijk en gevoelig proces waarbij men in aanraking komt met lastige kwesties. Hoe om te gaan met:

•Een gezin dat uit elkaar valt?
•Het verlies van het gezamenlijke huis?
•Een andere financiële positie?
•Een andere sociale context?
•Familierelaties die onder druk komen te staan?
•Een nieuwe partner?

Door hoge emoties laat een persoon soms gedrag zien dat niet het ‘eigen’ of gewenste gedrag is. Ook worden de patronen die al langer in de relatie aanwezig waren nu écht op het spits gedreven; nog heftigere discussies, nog meer verwijten, dicht slaan, geen communicatie meer, etc.

Door middel van persoonsgerichte scheidingscoaching kan voorkomen worden dat een scheiding omslaat in een vechtscheiding.

Met het coachprogramma van Hoek & Steen bieden wij (ex-)partners - individueel dan wel gezamenlijk - ondersteuning middels het geven van inzicht in emoties, communicatiepatronen en conflictstijlen zodat eigen gedrag aangepast kan worden om een ander resultaat te bereiken.

Daarnaast leren wij ouders hoe zij hun kinderen optimaal begeleiden tijdens de relatiecrisis of scheiding om alle mogelijke schade bij hen te minimaliseren, hoe om te gaan met verschillen in opvoeding, patronen te doorbreken en rust en toekomstperspectief te creëren.

Bij Hoek & Steen begeleiden wij vanuit diverse disciplines het scheidingstraject dat het beste bij u past. Eenvoudig weergegeven zijn er drie mogelijke trajecten om uit elkaar te gaan, te weten; 1. Scheiding middels mediation 2. Overlegscheiding 3. Eenzijdige scheiding

Scheiden middels mediation

Een mediator is een onpartijdige derde die de gesprekken over de scheiding begeleidt. U staat dus niet tegenover elkaar maar bent samen bezig om goede afspraken met elkaar te maken. De mediator zorgt er voor dat u elkaar zo goed mogelijk begrijpt en weet wat er allemaal geregeld moet worden. Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. U moet er dus beiden achter staan om naar de mediator te gaan. Dat hoeft niet direct te betekenen dat u er alle vertrouwen in heeft. Als u maar wel de bereidheid heeft om het te proberen. U moet het zélf willen. En daarnaast is alles wat er bij de mediator besproken wordt vertrouwelijk.

Overlegscheiding

Een scheiding is meestal nieuw voor u, u weet niet waar te beginnen en u weet niet hoe het werkt. En hoewel u de scheiding het liefst in goed overleg met uw partner afhandelt, kan het zijn dat het voor u wenselijk is om persoonlijke ondersteuning en advies te krijgen, bijvoorbeeld op juridisch vlak over uw rechten en plichten maar bijvoorbeeld ook op communicatievlak. Te denken valt aan een situatie waarbij ingewikkelde zaken spelen of waarbij u zich verbaal minder sterk voelt dan uw partner. In dat geval kan een advocaat/mediator u ook eenzijdig bijstaan, waarbij wel getracht wordt om in overleg met uw partner (en eventueel zijn of haar rechtshulpverlener) tot gezamenlijke afspraken te komen. Kort gezegd wordt ook in deze situatie getracht om tot een door beide partijen gedragen ouderschapsplan en/of scheidingsconvenant te komen, maar dan niet middels overleg aan de mediationtafel maar middels overleg via uw advocaat/mediator. De voordelen zijn dat u de risico’s van een vechtscheiding beperkt ten opzichte van het voeren van juridische procedures en dat u zich gesterkt voelt door het persoonlijk (juridisch) advies dat u ontvangt. Nadelig ten opzichte van mediation is dat beide partijen hun eigen juridische kosten dragen en het overleg vaak trager en moeizamer verloopt. Maar, met andere woorden; een prima alternatief voor mediation.

Eenzijdige scheiding

U wilt scheiden maar uw partner niet. Het lukt dan vaak niet om samen goede afspraken te maken waar u beiden achter staat. Zelf verdere stappen ondernemen kan de oplossing zijn. U heeft in dit geval een eigen advocaat nodig. Via een eenzijdig verzoek kunnen wij voor u een procedure starten bij de rechter. Het maakt niet uit dat uw partner hier niet aan meewerkt. Samen met uw eigen advocaat stellen wij een verzoekschrift tot eenzijdig scheiden voor de rechter op. Naast het verzoek tot echtscheiding kan er een verzoek tot nevenvoorzieningen worden gedaan. Dit zijn zaken die samenhangen met de scheiding. Denk aan wie er in het huis blijft wonen, een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen en partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Eenzijdig scheiden is een mogelijkheid als samen scheiden geen optie is.

U heeft besloten om uit elkaar te gaan en wil graag weten hoe zo'n traject verloopt. Om te kunnen scheiden, heeft u een advocaat of scheidingsbemiddelaar, ook wel mediator genoemd, nodig. Wanneer u kiest om ons als mediator(s) in te schakelen, doorlopen wij samen met u een aantal stappen om uiteindelijk te komen tot duidelijke afspraken. Hieronder beschrijven wij hoe een dergelijk mediationtraject eruit kan zien.

01

Kennismaking

Een kennismaking is het eerste contactmoment, dit kan telefonisch of face-to-face plaatsvinden en duurt maximaal een half uur. De kennismaking is gratis en geeft inzicht voor alle partijen wat er speelt en wat de behoefte is. De kennismaking kan zowel gezamenlijk als individueel plaatsvinden.

02

Intake

Tijdens de intake bekijken we wat u beiden nodig heeft en/of er urgente zaken spelen. Te denken valt aan (tijdelijke) huisvesting, financiële voorzieningen en een voorlopige omgangsregeling. Iedere scheiding blijft tenslotte maatwerk. Een intake kan zowel gezamenlijk als individueel, duurt gemiddeld een uur en de kosten bedragen 100 NAF. De intake is tevens een belangrijk moment om te toetsen of u beiden een goed gevoel heeft bij de mediator(s).

03

Plan van aanpak

Naar aanleiding van de intake stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op. Met onze kennis en ervaring geven wij inzicht in mogelijkheden en consequenties. Gelet op uw situatie en behoeften kunnen wij gericht uitleggen wat wij voor u beiden zouden kunnen betekenen, van persoonlijke begeleiding tot juridische ondersteuning.

04

Mediationtraject

De mediator is onpartijdig, geeft heldere informatie, analyseert de wensen, onderliggende behoeften en geeft duidelijke begeleiding en ondersteuning bij het maken van de afspraken. Wij helpen u en uw (ex-) partner om de scheiding zonder al te veel frustraties tot een goed einde te brengen. Loopt u vast, dan komt de mediator met alternatieven. Als gecertificeerd mediators zorgen wij er ook voor dat er geen afspraken gemaakt worden die juridisch gezien niet kunnen.

05

Ouderschapsplan

Wanneer er een of meerdere kinderen in het spel zijn, dan starten we over het algemeen met het opstellen van het ouderschapsplan waarin we onder andere over onderstaande onderwerpen afspraken maken; verdeling van de zorg, kinderalimentatie en afspraken over de opvoeding. Indien de kinderen behoefte hebben aan een gesprek over de scheiding en meer uitleg willen krijgen, dan plannen we een afspraak in, al dan niet met een expert zoals een orthopedagoog.

06

Partneralimentatie

We bespreken de onderwerpen die in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen en beginnen met partneralimentatie. Wat is de behoefte en op welke manier gaan we de hoogte bepalen?

07

Boedelscheiding

De huwelijksgemeenschap (de boedel) bestaat uit gemeenschappelijke lasten en baten. Te denken valt aan de woning(en), hypotheken, auto’s, spaarrekeningen, polissen, lijfrentes en pensioenen. Hierbij is relevant of jullie onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Gezamenlijk bekijken we of er al voldoende inzicht is en wat er geregeld moet worden.

08

Huisvesting

Wat gebeurt er met de gezamenlijke woningen(en)? Misschien blijft een van u in de woning of kiest u beiden ervoor om deze te verkopen.

09

Ondertekening documenten

We sluiten het mediationtraject af met het ondertekenen van de documenten.

10

Definitieve scheiding

Zodra het definitieve scheidingsconvenant is getekend, worden de echtscheidingsdocumenten door mr. M.C.G.G. van Hoek ingediend bij het Gerecht. De echtscheiding is definitief zodra de echtscheidingsbeschikking van het Gerecht is ingeschreven bij Kranshi. Deze inschrijving dient persoonlijk, door een van de ex-partners, te gebeuren.

  • 3 Pos Cabaiweg, Willemstad, Curaçao
  • Postadres: 22 Bosweg, Willemstad, Curaçao